Het onderzoek van Project MIND wordt uitgevoerd door een projectteam van drie onderzoekers en een onderzoeksmedewerker. Het projectteam wordt begeleid door drie ervaren onderzoekers op het gebied van taalverwerving.

Projectteam
Na het behalen van de bachelors Literatuurwetenschap en Nederlandse Taal en Cultuur rondde Darlene Keydeniers in 2017 haar onderzoeksmaster Taalwetenschap af aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens haar studietijd heeft ze zich bezig gehouden met kindertaalverwerving en verrichtte ze onderzoeken op het gebied van eerste taalverwerving, meertaligheid en taalstoornissen. Voor haar masterscriptie deed ze onderzoek naar de taalontwikkeling bij te vroeg geboren kinderen in het Sophia Kinderziekenhuis. Darlene is enige maanden werkzaam geweest bij het Progracy project aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij de relatie tussen impliciet leren, grammatica en lees- en schrijfvaardigheid onderzocht. De brede interesse in kindertaalverwerving en de opgedane onderzoekservaring met peuters en kleuters komen mooi samen in het huidige project.
Darlene Keydeniers MA
Promovenda
d.j.keydeniers@uva.nl

 Anne-Mieke Thieme heeft de onderzoeksmaster Taalwetenschap aan de Universiteit Leiden afgerond met een specialisatie in meertaligheid en sociolinguïstiek. Tijdens haar studie was zij betrokken bij diverse projecten over taalonderwijs en taalontwikkeling bij (jonge) kinderen. In 2018 deed Anne-Mieke een onderzoeksstage bij Project MIND, waarbij ze taaltaakjes bij de jonge kinderen afnam in het Engels en onderzoek deed naar hun welbevinden op de tweetalige kinderopvang. Na haar afstuderen heeft zij bijgedragen aan diverse onderzoeksprojecten over meertaligheid, taalonderwijs en taalbeleid van de Universiteit van Amsterdam. Sinds september 2020 is Anne-Mieke werkzaam als onderzoeksmedewerker bij Project MIND.

Anne-Mieke Thieme MA
Onderzoeksmedewerker
a.m.m.thieme@uva.nl

Josje Verhagen studeerde Algemene Taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2009 op een onderzoek naar tweedetaalverwerving aan de Vrije Universiteit en het Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek. Na haar promotie werkte zij aan de Universiteit Utrecht aan een aantal onderzoeksprojecten over tweetaligheid bij jonge kinderen. Zij was betrokken bij een kleinschalig onderzoek op tweetalige kinderdagverblijven in Amsterdam en bij een groot nationaal onderzoek naar de effectiviteit van vroeg- en voorschoolse educatie. Josje werkte hierbij met data die verzameld zijn bij peuters op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en met observaties van het taalaanbod van pedagogisch medewerkers in de kinderopvang. Haar onderzoeksinteresses zijn tweetaligheid, het jonge kind, de rol van taalaanbod op taalontwikkeling en de rol van niet-talige factoren (bijvoorbeeld geheugen) in taalontwikkeling.
Dr. Josje Verhagen
Universitair docent
j.verhagen@uva.nl
0205253881
Eva Vos heeft in 2007 de master Cultuur, Organisatie en Management afgerond aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In het kader van het programma Stad & Taal heeft zij haar masteronderzoek gedaan naar de invloed van muesumbezoek bij inburgeringsprogramma’s. Eva is enige jaren werkzaam geweest bij de Vrije Universiteit Amsterdam als beleidsmedewerker onderzoek en als vertegenwoordiger in Zuid-Amerika. In deze tijd heeft ze in Colombia Nederlandse lessen opgezet voor kinderen. Binnen project MIND is Eva verantwoordelijk voor de coördinatie van de dataverzameling en de communicatie met de kinderopvangorganisaties en de ouders.
Eva Vos MSc
Onderzoeksmedewerker
84
Begeleidingsteam
Folkert Kuiken studeerde Frans aan de Rijksuniversiteit Groningen en Algemene taalwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam. In 1988 promoveerde hij op het onderwerp taalontwikkeling van jonge kinderen. Hij werkte daarna als universitair docent tweede taalverwerving en is sinds 2005 bijzonder hoogleraar Nederlands als tweede taal aan de Universiteit van Amsterdam, een bijzondere leerstoel vanwege de Gemeente Amsterdam. Folkert is (mede)auteur van diverse leergangen en handboeken op het gebied van (tweede)taalverwerving.
Prof. dr. Folkert Kuiken
Projectleider
f.kuiken@uva.nl
0205253850

Suzanne Aalberse studeerde Nederlandse taal- en letterkunde aan de Universiteit Utrecht met als specialisatie taalvariatie en taalverandering en ze studeerde Chinees en taalwetenschap aan de Universiteit van Wisconsin in Madison. Ze promoveerde in 2009 aan de Universiteit van Amsterdam op de rol van beleefdheid en van simplificatiestrategieën in het verlies van du (voorloper van het huidige jij). Ze werkte in Nijmegen aan een onderzoek over hoe migrantentalen in Nederland vernederlandsen. Het overkoepelende thema in haar onderzoek is effecten van taalcontact op taalontwikkeling. Sinds 2013 werkt ze als universitair docent Nederlandse Taalkunde bij de Universiteit van Amsterdam.

Dr. Suzanne Aalberse
Begeleider
s.p.aalberse@uva.nl
0205254721

Sible Andringa is expert op het gebied van tweedetaalverwerving. In zijn promotieonderzoek bestudeerde hij hoe effectief expliciet tweede-taalonderwijs is in vergelijking met impliciet leren. Zijn interessegebieden zijn tweede taal verwerving, de samenhang tussen tweede taal verwerving en leeftijd en de relatie tussen het werkgeheugen en het leren van een tweede taal.
Dr. Sible Andringa
Begeleider
s.j.andringa@uva.nl
0205253818