Gaat uw kind naar één van de deelnemende kinderopvangorganisaties die tweetalige opvang aanbiedt? Dan gaat hij of zij naar een bijzonder dagverblijf: het heeft speciale toestemming van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om naast Nederlands ook opvang in het Engels of Frans aan te bieden. Deze toestemming is gegeven nadat de oudercommissie of een meerderheid van de ouders heeft ingestemd met tweetalige opvang.

Uw kind hoort dus als één van de weinige kinderen in Nederland zowel Nederlands als Engels op de groep. Het ministerie wil weten wat de effecten van meertalige opvang zijn en laat dit door een onderzoeksteam van de Universiteit van Amsterdam onderzoeken. Om ons onderzoek goed te kunnen doen, willen we graag zo veel mogelijk kinderen volgen in de periode 2018-2022, en dus hebben we uw hulp nodig. Alle kinderen die naar de deelnemende kinderopvangorganisaties gaan, komen in aanmerking voor het onderzoek. U krijgt van uw kinderopvangorganisatie een brief over het onderzoek met een aanmeldformulier.

Wij beantwoorden hieronder een aantal veelgestelde vragen. Heeft u nog meer vragen? Of wilt u graag meer informatie? Neemt u dan contact op met het MIND onderzoeksteam.

 

   Wat betekent het onderzoek voor uw kind?
  • Wij komen om de tien maanden langs op het kinderdagverblijf om een paar korte taaltaakjes te doen met uw kind, vanaf het moment dat uw kind twee jaar is. Deze taakjes duren in totaal ongeveer dertig minuten inclusief pauzes. Een taakje houdt bijvoorbeeld in dat we uw kind vragen om plaatjes te benoemen of we proberen een gesprekje te voeren aan de hand van speelgoed.
  • We komen om de tien maanden de groep observeren. Zo kunnen we vaststellen welke taal pedagogische medewerkers gebruiken, hoe ze dit doen, en hoe de kinderen op het taalgebruik reageren.
Wat betekent het onderzoek voor u?
  • U kent uw kind natuurlijk het best. Daarom willen we ook heel graag u vragen om een online enquête in te vullen over de taalontwikkeling van uw kind en de taal/talen die u thuis spreekt – vanaf het moment dat uw kind 8 maanden is. We zullen elke 10 maanden contact opnemen om te vragen of er iets veranderd is in het taalgebruik thuis. Afhankelijk van de leeftijd van uw kind, zullen we u en uw kind dus één, twee, of drie keer benaderen, tot uw kind naar school gaat.
Wanneer vindt het onderzoek plaats?

Het project loopt van 2018 tot 2022, maar we volgen de kinderen vanaf de zomer van 2018 tot het voorjaar van 2022 In deze periode komen we elke tien maanden langs op de groep en zullen we contact zoeken met u. We volgen uw kind tot het naar school gaat. U wordt telkens vooraf geïnformeerd als de testperiode begint.

Wie voert het onderzoek uit?

Het onderzoeksteam bestaat uit een uitvoeringsteam en een begeleidingsteam. Onder het uitvoeringsteam vallen Kyra, Hanekamp, Darlene Keydeniers, Josje Verhagen en Eva Vos; het begeleidingsteam bestaat uit Suzanne Aalberse, Sible Andringa en Folkert Kuiken. De taaltaakjes met de kinderen kunnen ook uitgevoerd worden door onderzoeksassistenten. Deze assistenten hebben een uitgebreide training gehad door de onderzoekers voordat zij mogen assisteren bij het onderzoek. Alle leden van het onderzoeksteam die contact hebben met de kinderen staan ingeschreven in het Personenregister Kinderopvang en beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag.

Waar vindt het onderzoek plaats?

De taaltaakjes met de kinderen worden gedaan op het kinderdagverblijf. Waar mogelijk wordt dit in een aparte ruimte gedaan, of op de gang, zodat kinderen niet afgeleid worden tijdens de taakjes. Alles wordt opgenomen om later terug te kunnen kijken (kinderen spreken soms onduidelijk en wijzen vaak naar dingen) en om te voldoen aan het vier-ogen principe. Ouders mogen deze video opvragen. De vragenlijsten voor de ouders worden digitaal ingevuld, via speciaal hiervoor bestemde veilige software (Easion).

Wat is een taaltaakje?

Een voorbeeld van een taaltaakje dat we met uw kind zullen doen is de woordenschattaak. Deze taak meet de woordenschat van kinderen vanaf twee jaar. Uw kind krijgt steeds vier plaatjes te zien en hoort daarbij één woord. Vervolgens wordt uw kind gevraagd een plaatje te kiezen bij dit woord. Deze taak wordt uitgevoerd in de Nederlandse taal en in het Engels of Frans. Uw kind krijgt tijdens deze taak alleen positieve feedback. De ervaring is dat kinderen het leuk vinden om mee te doen aan dit soort taakjes. Mochten kinderen echter verbaal of non-verbaal laten merken dat zij niet mee willen doen of niet meer verder willen met een taakje, dan zullen we ze niet testen en stoppen we de afname. De taaltaakjes duren bij elkaar ongeveer 30 minuten, inclusief pauzes.

Hoe zit het met de privacy?

Het is belangrijk te benadrukken dat ons onderzoek voldoet aan de eisen van de ethische commissie van de Universiteit van Amsterdam en ook aan de eisen van de nieuwe privacy wet, de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent:

  • Dat wij de gegevens die wij verzamelen over u en uw kind nooit aan anderen verstrekken, ook niet aan onze opdrachtgever, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ook uw kinderdagverblijf krijgt de gegevens niet tenzij u daarom vraagt.
  • Dat u en uw kind altijd volledig anoniem en onherkenbaar zullen zijn in al onze rapportages aan alle betrokken partijen. We maken geen rapportages per kind, maar alleen over groepen.
  • Dat wij uiterst voorzichtig omgaan met de video-opnames en alle andere verzamelde data door ze alleen op beveiligde locaties van de Universiteit van Amsterdam op te slaan (dat geldt voor alle gegevens). De data zijn alleen toegankelijk voor leden van het onderzoeksteam. We gebruiken de opnames alleen voor onderzoeksdoeleinden en nooit enig ander doel.
hoe kan ik mijn kind aanmelden voor het onderzoek?

U ontvangt de informatiebrief en het toestemmingsformulier van de deelnemende kinderopvangorganisatie. Zij zullen uw aanmelding doorsturen naar het onderzoeksteam.

hoe kan ik mijn kind aanmelden voor tweetalige opvang?

Er zijn elf kinderopvangorganisaties in Nederland die deelnemen aan het project. Zij bieden in de periode 2018-2022 naast Nederlandse opvang ook Engelse of Franse opvang aan. Als u uw kind wilt aanmelden voor tweetalige opvang kunt u contact opnemen met de deelnemende kinderopvangorganisaties.